Wartortle

No.008

designed by:Keiko Okamura (Buraian)